Документи

Публичная Оферта

ДОГОВІР-ОФЕРТА

Про надання послуг з надання в оренду хмарних серверів (послуги) компанією VIONIX, іменованою надалі Виконавець, будь-якій юридичній або фізичній особі, іменований надалі Замовник.

Ця угода носить характер публічного договору-оферти згідно ст. 633 Цивільного кодексу України, є еквівалентом двосторонньої угоди і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу з моменту повного і безумовного прийняття користувачем умов цього Договору (Оферти) і його Додатків. Цей Договір є публічним, його умови однакові для всіх споживачів.

Цей Договір регулює взаємовідносини між Виконавцем і Замовниками і не регулює права, обов’язки і відповідальність третіх осіб по відношенню до Компанії.

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і беззаперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг. Публічна оферта також вважається прийнятою при реєстрації Замовника на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою https://www.vionix.xyz

Номером договору є унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця. У наданні Послуг Виконавцем може бути відмовлено органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також державним підприємствам, установам і організаціям з метою дотримання Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

ТЕРМІНИ

Хмарний сервер – Сукупність програмних і апаратних засобів, що забезпечують працездатність (функціонування) сервісів, пов’язаних з потребами ЗАМОВНИКА

Оренда Хмарного сервера — послуга з надання в оренду замовнику Хмарного серверавиконавця, який розміщено на сервері в Дата Центрі.

Дата Центр – спеціально обладнане приміщення, що забезпечує безперебійне функціонування розміщеного в ньому серверного, мережевого та іншого обладнання, а також забезпечує безперебійний доступ до обладнання за допомогою безперебійного підключення до мережі Інтернет.

IP- адреса — унікальний технічний код, який забезпечує ідентифікацію кожної складової мережі Інтернет.

Маршрутизація — комплекс апаратно-програмних засобів, які забезпечують доступ користувача до мережі Інтернет.

Трафік – Об’єм даних, які проходять через сервер за певний проміжок часу.

Несанкціонований доступ — дії Користувача Глобальної мережі Інтернет, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу, знищення чи модифікацію програмного забезпечення або даних, що не належать користувачеві, без узгодження з адміністратором даного ресурсу.

Простоювання серверу – час, протягом якого обладнання може бути недоступним з технічних причин на стороні серверу, або Дата Центру (обслуговування, перезапуск, збої апаратних частин сервера, заміна комплектуючих). Відсутність доступу, погана якість та великий час відгуку окремих вузлів або ресурсів глобальної мережі Інтернет, які адмініструються третіми сторонами, не є перервами в наданні Послуги за Договором та оплачуються в відповідно до тарифів.

Регламентні роботи – сукупність заходів, пов’язаних з забезпеченням працездатності та надійності сервера: резервне копіювання Хмарних серверів, оновлення програмного забезпечення, обслуговування мережі, тестування обладнання та програмного забезпечення, планові перезавантаження, дефрагментації дисків та ін.

Бізнес-час – часовий діапазон, початок якого становить 8:00, а закінчення становить 19:00 за Київським часом.

Віддалена технічна підтримка/Віддалена допомога – консультування Замовника або його представника, робота за допомогою засобів віддаленого доступу до обладнання або програмного забезпечення Замовника, що не потребує виїзду на територію Замовника.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 1. ВИКОНАВЕЦЬ надає ВИКОНАВЦЕВІ Хмарний сервер, який забезпечує виконання програмних продуктів згідно запитів ЗАМОВНИКА. ВИКОНАВЕЦЬ надає безперешкодний доступ та забезпечує доступність сервера співробітникам ЗАМОВНИКА.
 2. Конфігурація Хмарного серверу узгоджується з Замовником згідно його потреб.

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також, в разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних. Детальні умови поводження з персональними даними Замовника регламентовані Політикою конфіденційності, що є Додатком до цього Договору.
 2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Послуг Виконавцем Замовнику, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення і запобігання шахрайських або інших незаконних дій, а також вирішення проблем та підвищення рівня безпеки, усунення технічних неполадок, захисту від загроз заподіяння шкоди виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства, та інші цілі, визначені Політикою конфіденційності.Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він фактично ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», з цілями обробки персональних даних, які він і треті особи передають Виконавцю.
 3. Дозвіл Замовника на обробку його персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.
 4. Видалення персональних даних здійснюється Виконавцем за заявою Замовника, і є підставою для розірвання Договору. Видалення персональних даних відбувається на умовах і в порядку, встановленому Політикою конфіденційності.
 5. Персональні дані, надані Замовником, будуть доступні співробітникам і підрядникам Виконавця.
 6. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати персональні дані Замовника з будь-якою іншою метою, крім цілей, зазначених в Договорі, без належного повідомлення про це Замовника.
 7. Замовник ініціює зміну наданих їм персональних даних в передбачених законом або цим Договором випадках.
 8. Персональні дані, надані Замовником, є особистою і конфіденційною інформацією в розумінні Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.
 9. Порядок надання Виконавцем особистої інформації Замовника третім особам, а також гарантії захисту такої інформації вказані в Політиці конфіденційності, яка є невід’ємною частиною Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Якісно та безперебійно надавати інформаційно-технічні Послуги з розміщення ресурсів Замовника  на обладнанні виконавця (Хмарний сервер), яке розташоване в Дата Центрі;
 2. Підключити сервер до мережі Інтернет;
 3. Надати консультаційні послуги, необхідні для експлуатації сервера.
 4. Забезпечити якісне функціонування Хмарного серверу протягом Бізнес-часу.
 5. Терміново усувати несправності, які виникають протягом бізнес-часу. 

ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

 1. Вимагати своєчасної оплати Послуг ЗАМОВНИКОМ відповідно до Договору.
 2. Тимчасово призупинити надання Послуг у випадку проведення профілактичних робіт, повідомивши про це замовника не пізніше, ніж за 24 години до їх початку за допомогою електронної пошти або інших узгоджених засобів зв'язку. 
 3. Призупинити надання Послуг повністю або частково у разі заборгованості замовника перед ВИКОНАВЦЕМ. В разі перевищення заборгованості більше ніж на 2 місяці, ВИКОНАВЕЦЬ має право видалити всі дані ЗАМОВНИКА зі своїх серверів, повідомивши про це ЗАМОВНИКА за 14 днів до видалення даних. Термін зберігання резервних копій СЕРВЕРА, що був видалений в разі несплати, становить 30 календарних днів після видалення даних. В разі потреби відновлення серверу або надання доступу до скачування резервних копій ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується сплатити на користь ЗАМОВНИКА всю суму заборгованості та одноразовий платіж у сумі 2500 грн. Якщо термін зберігання резервних копій після видалення СЕРВЕРУ ЗАМОВНИКА було вичерпано та відновити дані ЗАМОВНИКА неможливо, ЗАМОВНИК не має права на пред'явлення претензій ВИКОНАВЦЮ.
 4. Призупинити надання Послуг, якщо виконавець класифікує будь-які дії, здійснені Замовником або третіми особами в процесі споживання наданих за договором Послуг як такі, що завдають або здатні завдати шкоди Виконавцю, іншим Замовникам або нормальному функціонуванню мережі.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ

 1. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати вартість наданих відповідно до цього Договору Послуг.
 2. прийняти Послугу з моменту її готовності та зафіксувати це Актами прийому-передачі виконаних робіт і наданих послуг.
 3. виконувати вказівки фахівців Виконавця для коректного використання Послуг та глобальної мережі Інтернет.
 4. самостійно вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет і яка розміщена на сервері Замовником.
 5. підписувати Акти прийому-передачі виконаних робіт, наданих послуг протягом 5 ( п’яти) календарних днів з моменту отримання зазначених документів від Виконавця. При цьому Послуга вважається наданою, а роботи виконаними з моменту установки, підключення обладнання Замовника та повідомлення відповідальної особи Замовника засобами електронної пошти або телефоном. У разі якщо Замовник має претензії до наданих послуг, виконаних робіт, він направляє свої претензії в письмовій формі на адресу електронної пошти Виконавця: support@vionix.xyz протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту отримання Акту прийому-передачі наданих послуг, виконаних робіт.

ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО

 1. Отримувати безперебійний та безпечний доступ до Хмарного сервера протягом Бізнес-часу.
 2. Отримувати необхідні консультації щодо користування Хмарним сервером.
 3. Подати запит на зміну конфігурації (зменшення/збільшення ресурсів) Хмарного серверу відповідно до вимог Замовника.

РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ.

 1. Для забезпечення нормальної працездатності серверу, надійності зберігання інформації та безперебійності роботи Хмарного серверу передбачені Регламентні роботи.
 2. Регламентні роботи проводяться з 19:30 до 7:00 по Київському часу кожен день.
 3. Під час Регламентних робіт можуть виникати складності в роботі з Хмарним сервером: довгий відгук на дії користувача, довгий запуск програм, недоступність сервера деякий час.
 4. Наслідками роботи з Хмарним сервером під час Регламентних робіт може стати втрата даних. Виконавець не несе відповідальності за втрату даних, у випадку роботи на сервері під час регламентних робіт.

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ

 1. Виконавець зобов’язується забезпечити резервне копіювання Хмарного сервера замовника за період 14 днів.
 2. Максимальний період можливого втрачання даних – за вчора.
 3. По запиту Замовника Виконавець зобов’язаний відновити:
  • Стан сервера на будь-який з 14 останніх днів перед запитом.
  • Окремі файли та теки станом на будь-який з 14 останніх днів перед запитом.

АДМІНІСТРУВАННЯ СЕРВЕРУ, ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ

 1. Замовник має право отримувати віддалену технічну підтримку для адміністрування Хмарного серверу від спеціалістів Виконавця в обсязі не більше 1 (однієї) години на місяць з 9:00 до 20:00 без вихідних. В разі перевищення квоти на технічну підтримку кожна наступна година тарифікується згідно тарифам Виконавця і оплачується Замовником на основі додаткового рахунку-фактури.
 2. Замовник має право безкоштовно отримати віддалену допомогу з перенесення даних та програм з обладнання Замовника на Хмарний сервер, але тільки в разі, якщо сукупна тривалість робіт не перевищує 2-х (двох) годин. В разі перевищення тривалості робіт кожна наступна година тарифікується згідно тарифам Виконавця і оплачується Замовником на основі додаткового рахунку-фактури.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. Вартість послуг визначається на підставі обраної Замовником конфігурації Хмарного серверу (з наявних стандартних конфігурацій, або підбирається індивідуально). 
 2. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний надавати ЗАМОВНИКУ рахунки-фактури на оплату Послуг 1-го числа оплачуваного місяця.
 3. ЗАМОВНИК здійснює щомісячну оплату послуг ВИКОНАВЦЯ, що були  надані ВИКОНАВЦЕМ в оплачуваному місяці у строк до 3-го числа оплачуваного місяця на підставі рахунку-фактури, наданого ВИКОНАВЦЕМ.
 4. Оплата Послуг ВИКОНАВЦЯ за цим Договором здійснюються ЗАМОВНИКОМ на користь ВИКОНАВЦЯ в національній валюті України – гривні, у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на поточний банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ, вказаний у рахунку-фактурі на оплату.
 5. Валюта Договору — національна валюта України – гривня. Сума Договору дорівнює загальній вартості Послуг ВИКОНАВЦЯ за весь строк дії Договору та вартості додаткових послуг ВИКОНАВЦЯ, що надаються ВИКОНАВЦЕМ на додаткових умовах.
 6. Оплата вважається здійсненою ЗАМОВНИКОМ з моменту надходження грошей на рахунок ВИКОНАВЦЯ. 
 7. У випадку надання ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ послуг не передбачених п. 2.2. Договору, таке надання здійснюється за додаткову оплату з боку ЗАМОВНИКА, на додатково погоджених Сторонами умовах.
 8. Вартість Послуг, погоджена Сторонами може бути збільшена або зменшена у разі зміни конфігурації Хмарного серверу, зміни курсу валют, зміни вартості додаткових послуг, що необїідні для якісного надання послуг.
 9. Будь-які дії ВИКОНАВЦЯ, що потребують додаткових витрат (оплат) з боку ЗАМОВНИКА повинні бути попередньо погоджені ВИКОНАВЦЕМ з керівником ЗАМОВНИКА.
 10. Вартість адміністрування серверу або технічної підтримки користувачів за рамками даного договору складає 600 грн./година.
 11. Вартість виїзду до офісу Замовника становить 1000 грн.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Сторона, що порушила умови цього Договору, несе відповідальність, яка передбачена цим Договором, а у випадках, не передбачених цим Договором, згідно із законодавством України.
 2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе будь-якої відповідальності за можливе використання ЗАМОВНИКОМ неліцензійного ПЗ.
 3. У випадку несвоєчасної оплати ЗАМОВНИКОМ Послуг ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ, на його вимогу, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочення, від суми простроченої заборгованості, за кожен день прострочення. 
 4. ВИКОНАВЕЦЬ в повному обсязі особисто несе відповідальність за шкоду, спричинену ЗАМОВНИКУ внаслідок надання. ВИКОНАВЦЕМ послуг за Договором, зокрема за ушкодження ВИКОНАВЦЕМ техніки та обладнання тощо.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 1. Даний договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами й діє рівно рік з моменту підпису.
 2. Кожна зі Сторін має право припинити дію Договору (розірвати його в односторонньому порядку) з будь-яких причин, про що вона повинна сповістити  шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні не менш ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення дії Договору. Договір вважається припиненим на 31-й день з дати повідомлення Сторони іншою Стороною про припинення його дії (розірвання).
 3. Якщо не менш ніж за 30 днів до закінчення строку дії Договору, Сторони не повідомили одна одну письмово про припинення дії Договору, то Договір вважається продовженим на той же строк і на тих же умовах. У порядку, установленому цим пунктом, Договір може продовжуватися необмежену кількість разів.

ФОРС-МАЖОР

 1. Жодна із Сторін не буде відповідати за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо невиконання буде наслідком дії обставин непереборної сили, зокрема таких як повінь, епідемія, пожежа, землетрус, війна та інші подібні обставини, що виникли після підписання Договору, об’єктивно заважають Стороні виконувати взяті нею за Договором зобов’язання, виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторони, і яких не можна було ні передбачити, ні уникнути.
 2. Сторона, нездатна виконати зобов’язання у зв’язку з умовами форс-мажор, повинна негайно повідомити іншу Сторону, але не пізніше 10 днів після настання таких обставин. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені документами відповідних державних органів.
 3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на кожну з вищевказаних обставин як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Конфіденційною інформацією, комерційною та службовою таємницею ЗАМОВНИКА є як документована, так і не документована конфіденційна інформація (електронні дані, інформація у електронній формі), тобто інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність; відомості, пов’язані з наданням послуг, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю ЗАМОВНИКА, інформація, витік якої здатний завдати шкоди ЗАМОВНИКУ, зокрема текст цього Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються цього Договору або послуг, що надаватимуться на умовах Договору, будь-які паролі, способи захисту даних та інформації, доступ до місць зберігання даних та інформації, зміст послуг, що надаються ЗАМОВНИКОМ третім особам, зміст будь-яких документів ЗАМОВНИКА, зміст електронної переписки працівників ЗАМОВНИКА між собою та третіми особами тощо, що став відомий ВИКОНАВЦЮ під час надання послуг за Договором. 
 2. ВИКОНАВЕЦЬ гарантує ЗАМОВНИКОВІ дотримання конфіденційності інформації, до якої ВИКОНАВЕЦЬ може мати доступ у процесі надання послуг ЗАМОВНИКОВІ. Така інформація буде обмежена тим колом осіб, які мали до неї доступ при виконанні зобов’язань за Договором. Ці особи будуть сповіщені в письмовому вигляді про конфіденційний характер інформації й про відповідальність за розголошення такої інформації.
 3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується:
  1. зберігати відому йому конфіденційну інформацію, інформацію, що становить комерційну та службову таємницю ЗАМОВНИКА, не передавати і не розголошувати її третім особам у будь-якій формі, не надавати доступу до неї третім особам без письмового дозволу ЗАМОВНИКА; 
  2. дотримуватись режиму конфіденційності при роботі з електронною інформацією та правил роботи з паперовими носіями конфіденційної інформації, тобто захищати їх від несанкціонованого доступу третіх осіб, поширення чи розкриття;
  3. негайно інформувати ЗАМОВНИКА про втрату конфіденційних документів, спроби несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації, відомостей, що становлять комерційну та службову таємницю, про відомі випадки чи спроби розкриття працівниками ЗАМОВНИКА або ВИКОНАВЦЯ, працівниками контрагентів ЗАМОВНИКА такої інформації.
  4. забезпечити суворе дотримання співробітниками/працівниками ВИКОНАВЦЯ передбачених Договором (зокрема розділом 9 Договору) зобов’язань щодо конфіденційної інформації.
 4. ВИКОНАВЦЮ та співробітникам ВИКОНАВЦЯ забороняється:
  1. розголошувати, в тому числі обговорювати зазначену у п. 9.1 Договору інформацію з іншими особами не допущеними до неї та з особами, допущеними до неї, але за допомогою Інтернет-чатів, у соціальних мережах тощо;
  2. використовувати конфіденційну інформацію, відомості, що становлять комерційну та службову таємницю в особистих, господарських цілях;
  3. використовувати для передачі таких відомостей відкриті канали зв’язку, використовувати їх у відкритому листуванні, статтях, виступах, працювати з такою інформацією у публічних WI-FI мережах;
  4. вести переговори з питань, що становлять комерційну таємницю, в присутності сторонніх осіб і співробітників ЗАМОВНИКА, які не мають відношення до даних питань або не мають права доступу до цієї інформації;
  5. знімати копії з документів або інших носіїв інформації, що містять відомості, або робити виписки з них, а також використовувати різні технічні засоби для запису відомостей, якщо це не є потрібним з метою надання послуг за Договором;
  6. залишати носії з інформацією без нагляду та в місцях де сторонні особи можуть легко мати до неї доступ.
  7. Сторони цим підтверджують, що вся конфіденційна інформація, відомості, що становлять комерційну та службову таємницю, що стали відомі ВИКОНАВЦЮ, є і повинні залишитися власністю ЗАМОВНИКА. По завершенні співпраці Сторін на умовах Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується повернути ЗАМОВНИКУ всі оригінали і копії конфіденційних документів та інших матеріальних носіїв.

ПОВІДОМЛЕННЯ

 1. Всі повідомлення Сторони повинні направляти одна одній поштою, електронною поштою або факсом по реквізитах, зазначеним у Договорі.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

 1. Всі зміни й доповнення до Договору повинні бути оформлені у вигляді додатків і підписані уповноваженими представниками обох Сторін. Всі зміни й доповнення до Договору будуть його невід’ємною частиною.

ІНШІ УМОВИ

 1. Даний Договір складений у двох автентичних оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 2. Усі суперечки й розбіжності, якщо вони не будуть врегульовані Сторонами шляхом переговорів, підлягають передачі на розгляд й остаточне вирішення до суду у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 3. При виконанні, тлумаченні та застосуванні цього Договору Сторони керуються нормами чинного матеріального та процесуального законодавства України.
 4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів (зокрема, але не обмежуючись: банківських реквізитів, адрес для листування та місцезнаходження, адрес електронної пошти тощо) та зобов’язуються не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня настання відповідних змін у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
 5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором будь-якій третій особі без письмової згоди на це іншої моменту такого припинення (розірвання).